Wat Wij Geloven
Wat wij geloven

1 In de woord voor woord inspiratie, autoriteit en genoegzaamheid van Gods Woord.

2 In één God en Zijn eeuwig bestaan in drie personen: Vader, Zoon en Heilige Geest

3 In de Heere Jezus Christus als waarachtig God en waarachtig mens; Zijn maagdelijke geboorte, Zijn zondeloosheid, Zijn plaatsvervangend sterven, Zijn lichamelijke opstanding, Zijn voorspraak bij de Vader en Zijn zichtbare wederkomst voor de gemeente.

4 Dat de mens in zonde gevallen is en daardoor gescheiden werd van God waardoor redding noodzakelijk is.

5 Dat de Heere Jezus stierf en Zijn bloed vergoot als een offer voor de zonde van de gehele wereld.

6 Dat de verlossing door Jezus Christus een geschenk van God is wat we alleen door het geloof kunnen ontvangen, zonder eigen werken.

7 Dat de Heilige Geest, op het geloof, woning maakt in de gelovige.

8 Dat het goddelijke leven door de Heilige Geest een proces van vernieuwing en heiligmaking in gang zet in de gelovige.

9 In de lichamelijke opstanding van gelovigen en ongelovigen.

10 In een eeuwig leven van de gelovigen met God en de eeuwige straf voor de ongelovigen.

Wij onderwijzen en houden ons aan de volgende positie:

11 De doop op persoonlijk geloof door onderdompeling.

12 De komst van Christus voor Zijn gemeente vóór de grote verdrukking en vóór het duizendjarig vrederijk.

13 De historische en grammatische uitleg van de bijbel.

14 Dat een ziel, eenmaal gered, niet meer verloren kan gaan.

15 Wij praktiseren niet wat algemeen bekend staat als de “teken gaven”.

Onze waarden:

1. Gods woord als uiteindelijke autoriteit

2. Een door de Heilige Geest beheerst leven.

3. Afhankelijkheid van God.

4. De rol en taak van de plaatselijke gemeente in de grote opdracht.

5. Bereidheid tot zelfopoffering voor Christus en Zijn gemeente.

6. Godsvrucht in relaties en samenwerking in de bediening.

7. Het potentieel van alle gelovigen om in de grote opdracht door God gebruikt te worden.

8. Urgentie om nauwgezet de taak in alles te voltooien.