GEBED

 

 

De Here Jezus wordt tijdens Zijn bediening met ontstellende geestelijke nood geconfronteerd. Hij roept Zijn volgelingen in de eerste plaats op tot gebed. Geen evangelisatie cursus, geen zendingstraining, maar wel gebed. Is dat niet opmerkelijk? Gebed is blijkbaar het middel wat God bij uitstek wil gebruiken. Langs deze weg wil Hij in harten van personen en groepen werken en zo levens veranderen. Iemand heeft eens gezegd: ‘Gebed bereidt ons niet voor op het grote werk, het ìs het grote werk’.

‘IK GA BIDDEN DAT DE HEER JE LEVEN GAAT GEBRUIKEN’

Ik moet denken aan een oude vrouw die ik op een bidstond in Toronto heb ontmoet. Ik heb een paar jaar in Canada gewoond. Ik verlangde in die tijd naar geestelijke groei. Deze vrouw wilde graag weten wie ik was en wat mijn plannen waren. Zij eindigde ons gesprek met de volgende zin: ‘I wil pray that the Lord will use your life’. (Ik zal bidden dat God je leven zal gebruiken)

Is het mede door haar gebed dat ik betrokken ben geraakt in het smokkelen van Bijbels naar Oost-Europa? Dat ik naar Afrika ben gegaan om in een stam te werken waar gemeenten van Jezus Christus zijn ontstaan? Dat ik vandaag betrokken mag zijn bij het uitzenden van meer mensen naar de uiteinden van de aarde?

GEBED NAAR GODS WIL

De discipelen zien en horen hoe de Here Jezus in gebed is. Ze stellen Hem de vraag ‘Here leer ons bidden’.  Vervolgens geeft de Here Jezus het ‘onze Vader’ als richtlijn. Als je alleen al nadenkt over de zin ‘Uw Koninkrijk kome’  kun je dan al niet voor enorm veel dingen bidden? Dat Koninkrijk is nu nog geen realiteit, de volheid der heidenen is nog niet gekomen. De tijd van de wederoprichting van alle dingen wacht nog. Onbereikte bevolkingsgroepen moeten het Evangelie nog horen. De Bruidsgemeente moet nog compleet worden. Tot dat moment mogen we specifiek bidden voor arbeiders voor de nog onbereikte gebieden in de wereld. Ook voor het ontstaan van bloeiende gemeenten in plaatsen waar het Evangelie nu nog onbekend is.

WAT KAN IK ER AAN DOEN?

‘Satan beeft als hij de zwakste gelovige op zijn knieën ziet’. Veel mensen denken dat ze geestelijk niet in huis hebben wat je als zendeling nodig hebt. Daarmee zet je eigenlijk die zendeling op een voetstuk. Maar je doet ook te kort aan het werk wat God in- en door eenvoudige en zwakke mensen wil doen. God zoekt juist mensen, die zwak genoeg zijn om Hem alleen te durven vertrouwen. Misschien ben jij beperkt door fysieke of sociale omstandigheden en zul je nooit naar het zendingsveld kunnen reizen. Maar je kunt wel dagelijks op je knieën in je gebeden naar de zendingsvelden gaan en zo reëel bijdragen aan wat er daar gebeurt.

DE GEESTELIJKE STRIJD

Er is een enorme geestelijke strijd aan de gang. Zodra het goede zaad van het Evangelie gezaaid wordt, is de boze er als de kippen bij om die heerlijke boodschap weg te roven. De gelijkenis van de zaaier spreekt er over hoe de vogels komen, maar ook hoe de dorens – de zorgen voor het leven – het opkomende zaad kunnen verstikken. Jezus roept mensen die achter Hem aan lopen om werkelijke discipelen te worden. Er lijkt een grote bereidheid maar we lezen meerdere malen ‘maar laat mij eerst’.  Inderdaad blijft het bij een bereidheid, toch wordt het vaak geen prioriteit. Niet dat iedereen naar het zendingsveld moet gaan. Dat is tenslotte ook niet realistisch.  Maar Isabel Kuhn – zendelinge van de vroegere CIM (China Inland Mission) – schrijft: ‘Ik geloof dat er in elke generatie genoeg christenen zijn om deze generatie te bereiken met het evangelie’. Ze voegt daaraan toe: ‘Het is niet God Die niet roept, maar de mens die niet luistert’.  

Ik heb vele zendelingen – naar mijn idee – voortijdig zien terugkeren van het zendingsveld naar hun thuisland. Ook heb ik veel redenen gehoord waarom men is teruggekeerd. Legitieme, maar ook vaak wazige redenen. Op zo’n moment besef je des te meer dat de tegenstander zendelingen uit zijn territorium wil houden. Die geestelijke strijd ervaren zendelingen – meestal op cruciale momenten in hun bediening. Als ze bijvoorbeeld voor het eerst een nieuw stammengebied binnentrekken. Of op het moment dat het Bijbelonderwijs gaat beginnen.  Op zulke cruciale momenten is gebedsondersteuning hard nodig.

DE OVERWINNING

De Here Jezus heeft gezegd: ‘Ik zal Mijn gemeente bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen’.

Jezus heeft de overwinning door Zijn dood en opstanding behaald.  Zijn gemeente zal compleet worden. Daarom is het goed voortdurend te beseffen dat we mogen werken en strijden vanuit de positie van de overwinning. Mozes en Jozua mochten steeds Gods overmacht ervaren in de strijd tegen de Amalekieten zolang de staf hemelwaarts gehouden werd. Zo kunnen, als het ware, onze gebeden ook de vermoeide armen van mensen zoals Mozes ondersteunen.

…EN PRAKTISCH?

In ons ETHNOS360 kantoor in Bleskensgraaf komen we in de regel elke eerste donderdag van de maand samen voor gebed. Een uitzondering hierop zijn de maanden met een gebedsontbijt en de maand augustus. Zie hiervoor onze agenda onder evenementen voor de exacte tijden.

Het lijkt me geweldig om met veel meer mensen specifiek te gaan bidden voor arbeiders om: Uit te gaan, te blijven waar de Heere ze geplaatst heeft en de taak af te maken!

Je kunt daartoe onze maandelijkse gebedsbrief aanvragen.

Als de Heer het op je hart legt kun je ook een periodieke – maandelijks of per kwartaal – gebedsgroep beginnen. Als je het verlangen hebt een gebedsgroep te beginnen kan ik je mogelijk met gelijkgestemden in je omgeving in aanraking brengen en dit ook via onze website bekend maken. Ook kunnen we aan zendelingen met verlof vragen eens langs te komen bij zo´n gebedsgroep.

Graag horen we hoe we je eventueel verder kunnen helpen.

Mattheus 9:36-38; Lukas 11:1-4; Efeziërs 6:10-20; II Corinthiers 10:3-6; Lukas 9 :57-62 ; Daniel 10:12-14; II Corinthiers 12:10; Mattheus 16:18; Lukas 21:24; Exodus 17:8-16; II Thessalonicenzen 3 :1